Search again

พบ: 191  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน / กรมการฝึกหัดครู.
ผู้แต่ง
การฝึกหัดครู, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2537.
เลขเรียก
507 ก275อ 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการเรียนชุดวิชา ความสามารถพื้นฐาน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ / สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก
372.35044 ส162อ 2546
หนังสือ Loading...

image
เอกสารหน่วยการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ / โดย ปรีชา วงศ์ชูศิริ และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
ปรีชา วงศ์ชูศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2525.
เลขเรียก
507 ป173อ 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารในการอบรมครูวิทยาศาสตร์ / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.
เลขเรียก
507 ส12อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการประกันคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ผู้แต่ง
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541.
เลขเรียก
ศ173น 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ว 305 วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กองวิจัยทางการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543.
เลขเรียก
500.0712 ศ311ผ 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แผนระยะยาวเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2535-2549) / โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2533.
เลขเรียก
507 ส128ผ 2533
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านสะเต็มศึกษาของเด็กไทยเพื่อให้ก้าวไกลทันยุคประเทศไทย 4.0 = Development of STEM literacy toward thailand 4.0 / พิริยะ ผลพิรุฬห์, อัครนัย ขวัญอยู่.
ผู้แต่ง
พิริยะ ผลพิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2563.
เลขเรียก
371.102 พ373ค 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงงานวิทยาศาสตร์ : การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิด / คณะบรรณาธิการ, พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ลัดดา ภู่เกียรติ, พเยาว์ ยินดีสุข.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย, 2549.
เลขเรียก
507.8 ค872 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงสร้างของการศึกษาวิทยาศาสตร์ / มังกร ทองสุขดี.
ผู้แต่ง
มังกร ทองสุขดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2521.
เลขเรียก
507 ม112ค 2521
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โทรทัศน์ครู [Videorecording] กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2554.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles