Search again

พบ: 188  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการประเมินคุณภาพของนักศึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2545 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2547].
เลขเรียก
507 ค1411ร [2547]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผลการจัดค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ (ฉบับย่อ) / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก
372.35 ค1411ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผลการจัดค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก
372.35 ค1411ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2548].
เลขเรียก
507 ค1411 [2548]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา = Development of STEM education based instruction for the lecturers in higher education / ...
ผู้แต่ง
กฤติเดช จันทวารา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ของครูประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล / ยินดี สวนะคุณานนท์.
ผู้แต่ง
ยินดี สวนะคุณานนท์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ภาควิชาเคมี วิทยาลัยครูสงขลา, 2537.
เลขเรียก
372.3072 ย354ร 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการจัดการชั้นเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการสังเคราะห์งานวิจัย ปีการศึกษา 2518-2534 / สมจิต สวธนไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สมจิต สวธนไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535.
เลขเรียก
371.3 ส162ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนานาชาติ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2535.
เลขเรียก
507 ส125ร 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสังเคราะห์เอกสารเรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียน การสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กองวิจัยทางการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543.
เลขเรียก
371.3 ศ311ร 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมนาเรื่องนโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก
507.593 ค1411ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles