เกี่ยวกับห้องสมุด

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปรัชญา 

แหล่งรวมวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีน้ำใจและคุณธรรม

วิสัยทัศน์
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้และบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 

พันธกิจ
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือและให้บริการทุกระดับ

2.พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และให้บริการ  

3.พัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

4.ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

5.พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

การให้บริการ

ชั้น 1

 

 

 • บริการห้องฝากของ
 • บริการแนะนำหนังสือใหม่
 • บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น เยาวชน
 • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการตรวจสอบการยืมคืนด้วยตนเอง
 • บริการวารสารฉบับปัจจุบัน / วารสารล่วงเวลา (ระบบชั้นเปิด)
 • บริการห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Common Room)
 • บริการหนังสือและนวัตกรรมทางการออกแบบ (TCDC)
 • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
 • บริการ Co-working Space
 • บริการ wireless zone 

ชั้น 2

 • บริการหนังสือทั่วไป (000-400)
 • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
 • บริการช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือ
 • บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 2 ห้อง
 • บริการสารสนเทศตลาดหลักทุน (SET Corner)
 • บริการ wireless zone

ชั้น 3

 • บริการหนังสือทั่วไป (500-900)
 • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
 • บริการช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือ
 • บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 2 ห้อง
 • บริการ wireless zone

ชั้น 4

 • หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (000-900)
 • บริการสารสนเทศนิติศาสตร์ (340-349)
 • บริการสารสนเทศนครศรีธรรมราช
 • บริการช่วยค้นหาตัวเล่มสิ่งพิมพ์
 • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
 • บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 2 ห้อง
 • บริการ wireless zone

ชั้น 5

 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • บริการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 • บริการหนังสืออ้างอิง
 • บริการทางบรรณานุกรม
 • บริการห้องวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
 • บริการหนังสือใหม่ ประเภทหนังสืออ้างอิง
 • บริการ wireless zone

ชั้น 6

 • บริการห้องวีดีทัศน์และสื่อโสตทัศนวัสดุ
 • บริการห้องประชุม-สัมมนา (ห้องประชุมยันต์ทอง)
 • บริการพื้นที่ทำงานตามอัธยาศัย
 • บริการ wireless zone

 

 

 

 

 

 

 

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles