Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human resource management / สกล บุญสิน.
ผู้แต่ง
สกล บุญสิน.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก
658.3 ส117ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม Research for environmental study and design / อภิโชค เลขะกุล.
ผู้แต่ง
อภิโชค เลขะกุล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก
001.4 อ163ก 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงาน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs ณรงค์วิทย์ แสนทอง.
ผู้แต่ง
ณรงค์วิทย์ แสนทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
658.401 ณ172ค 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ธุรกิจโรงแรม จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.
ผู้แต่ง
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียก
647.94 จ344ธ 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ กณิกนันต์ บานชื่น, หริลักษณ์ บานชื่น.
ผู้แต่ง
กณิกนันต์ บานชื่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
613 ก143พ 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ Thai for career communication / นวภรณ์ อุ่นเรือน.
ผู้แต่ง
นวภรณ์ อุ่นเรือน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก
495.918 น176ภ 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง / กานต์ บุณยะกาญจน.
ผู้แต่ง
กานต์ บุณยะกาญจน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก
320.01 ก432ม 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ Taeho Yu ; แปลโดย ตรองสิริ ทองคำใส.
ผู้แต่ง
รยู, แทโฮ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
371.334 ร1641ย 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
สับปะรด สุดยอดผลไม้ไทย ปลูกง่าย กำไรงาม กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน.
ผู้แต่ง
กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก
634.774 ส115 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สีสร้างสรรค์ Color creation / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
ผู้แต่ง
ภูมินทร์ ย่านส้ม,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, [2566?].
เลขเรียก
667.26 ส387 2566
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักสถิติเบื้องต้น Principles of statistics / หทัยกาญจน์ ชูตระกูล.
ผู้แต่ง
หทัยกาญจน์ ชูตระกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2565.
เลขเรียก
519.5 ห1411ห 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
องค์การและการจัดการ = Organization and management / สมคิด บางโม.
ผู้แต่ง
สมคิด บางโม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
658.4 ส234อ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่ พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ = Humble leadership the power of relationships, openness and trust / Edger H. Schein, Perter A. Schein ; เรียบเร...
ผู้แต่ง
ไซน์, เอ็ดการ์ เอช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
658.4092 ซ955อ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โนรา : ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต = Nora : A living dance tradition of southern thailand / เรียบเรียงโดย พรรัตน์ ดำรุง, โลเวล สการ์.
ผู้แต่ง
พรรัตน์ ดำรุง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2563.
เลขเรียก
791.1 พ177น 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles