Search again

พบ: 2,126  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ :ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" : การสัมมนาวิชาการและรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประสาสนศาสตร์ ; วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552 / คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถา...
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" :(2552 :กรุงเทพฯ)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
เลขเรียก
350 ก278น 2552
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
(ต่อต้าน) คอร์รัปชัน 101 = (Anti) Corruption 101) / ต่อภัสสร์ ยมนาค, สุภัจจา อังค์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
ต่อภัสสร์ ยมนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566.
เลขเรียก
364.1323 ต196ต 2566
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
1 ศตวรรษ การฝึกหัดครู มณฑลนครศรีธรรมราช / บรรจง ทองสร้าง.
ผู้แต่ง
บรรจง ทองสร้าง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : พิมพการ, 2562.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก
302.2322 ส162ห 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
10 ปี สำนักวิทยบริการ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู้แต่ง
ขอนแก่น, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
เลขเรียก
027.7 ข19ส 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต / สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
ผู้แต่ง
สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2558.
เลขเรียก
658.4 ส4611ห 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
13 ปี กกต. นำการพัฒนาสู่วิถีประชาธิปไตย และการเมืองสมานฉันท์ / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียก
324.9593 ส215ส 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
20 ปีเครดิตยูเนียน / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
เกษตรและสหกรณ์, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2528.
เลขเรียก
334.2 ก58ย 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
20 สสวท / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2535.
เลขเรียก
606 ส12ย 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, เขียน ; วรรณี ศรีวรรักษ์, ภาพประกอบ.
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
372.357 ล114ส 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี : ข้อเสนอแนะดชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง จากเครือข่าย Peace survey / สถาบันพระปกเกล้า.
ผู้แต่ง
สถาบันพระปกเกล้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียก
320.9593 ส142จ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
90 ปี รัฐสภา / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566.
เลขเรียก
328.593 ก518 2566
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
<19=สิบเก้า> ปี ส.ป.ป. / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ผู้แต่ง
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2537.
เลขเรียก
333.31 ก275ส 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
Activities and demonstration for earth science / by Robert E. Boyer and Jon L. Higgins.
ผู้แต่ง
Boyer, Robert E.
สำนักพิมพ์
West Nyack : Parker Publishing Co., Inc., 1970.
เลขเรียก
551 Bo791A 1970
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
Adult audiology casebook / Michael Valente, L. Maureen Valente.
ผู้แต่ง
Valente, Michael.
สำนักพิมพ์
New York, NY : Thieme Medical, c2015.
เลขเรียก
617.8075 Va135A 2015
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles