Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวางแผนและควบคุมการผลิต = Development of computer assisted instruction for production planning and control subject / โดย พิภพ ลลิตาภรณ์.
ผู้แต่ง
พิภพ ลลิตาภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : รายงานการวิจัย = The Development of computer-assisted instru...
ผู้แต่ง
พีรวัฒน์ ชัยสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ, [2548].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเย วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เสาวคนธ์ อุ่นยนต์
ผู้แต่ง
เสาวคนธ์ อุ่นยนต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูล / กมลพรรณ เครือวัลย์.
ผู้แต่ง
กมลพรรณ เครือวัลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : รายงานการวิจัย / สรวงสุดา สายสีสด
ผู้แต่ง
สรวงสุดา สายสีสด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles