Search again

พบ: 141  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
สะเต็มศึกษา : ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
ผู้แต่ง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา: นำศิลป์โฆษณา , 2558.
เลขเรียก
371.3 ส443ส 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สะเต็มศึกษา : นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ / ลือชา ลดาชาติ.
ผู้แต่ง
ลือชาติ ลดาชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565.
เลขเรียก
371.102 ล319ส 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช / กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
372.35 ส2711 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2545].
เลขเรียก
372.35 ศ311ส
หนังสือ Loading...

image
หลักการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์แผนใหม่ / ประวิตร์ ชูศิลป์.
ผู้แต่ง
ประวิตร์ ชูศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.
เลขเรียก
507 ป1711ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลาหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ 2541 วิชาวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียก
371.39 ห172 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
ผู้แต่ง
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565.
เลขเรียก
507.1 น177พ 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เล่าสู่กันฟัง... หวังสานฝันวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น / โดย เครือข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547.
เลขเรียก
507 ล518 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เส้นทางวิทยาศาสตร์ / นิเชต สุนทรพิทักษ์.
ผู้แต่ง
นิเชต สุนทรพิทักษ์,
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : เพชรเกษมการพิมพ์, 2550.
เลขเรียก
506 ส554 2550
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เส้นทางวิทยาศาสตร์ : การเปลี่ยนแปลงในเส้นทางนั้น / นิเชต สุนทรพิทักษ์.
ผู้แต่ง
นิเชต สุนทรพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : พิมพการ, 2562.
เลขเรียก
507 น535ส 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / อมรา เขียวรักษา.
ผู้แต่ง
อมรา เขียวรักษา.
สำนักพิมพ์
สกลนคร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542.
เลขเรียก
507 อ167อ 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน / กรมการฝึกหัดครู.
ผู้แต่ง
การฝึกหัดครู, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2537.
เลขเรียก
507 ก275อ 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการเรียนชุดวิชา ความสามารถพื้นฐาน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ / สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก
372.35044 ส162อ 2546
หนังสือ Loading...

image
เอกสารหน่วยการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ / โดย ปรีชา วงศ์ชูศิริ และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
ปรีชา วงศ์ชูศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2525.
เลขเรียก
507 ป173อ 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารในการอบรมครูวิทยาศาสตร์ / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.
เลขเรียก
507 ส12อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles