Search again

พบ: 141  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ / พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2545.
เลขเรียก
507 พ366พ 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป / สุวัฒน์ ทับทิมเจือ
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ ทับทิมเจือ.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2549.
เลขเรียก
507 ส4711พ 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา / พัชราภรณ์ พสุวัต.
ผู้แต่ง
พัชราภรณ์ พสุวัต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.
เลขเรียก
507 พ112พ 2522
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา ตอนที่1 / ประณีต วิบูลย์ประพันธ์.
ผู้แต่ง
ประณีต วิบูลย์ประพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียก
507 ป171พ 2521
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มิติใหม่ในการสอนวิทยาศาสตร์ / ปรีชา อมาตยกุล.
ผู้แต่ง
ปรีชา อมาตยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2529.
เลขเรียก
507 ป173ม 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินคุณภาพของนักศึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2545 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2547].
เลขเรียก
507 ค1411ร [2547]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผลการจัดค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ (ฉบับย่อ) / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก
372.35 ค1411ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินผลการจัดค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก
372.35 ค1411ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2548].
เลขเรียก
507 ค1411 [2548]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา = Development of STEM education based instruction for the lecturers in higher education / ...
ผู้แต่ง
กฤติเดช จันทวารา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2561.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ของครูประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล / ยินดี สวนะคุณานนท์.
ผู้แต่ง
ยินดี สวนะคุณานนท์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ภาควิชาเคมี วิทยาลัยครูสงขลา, 2537.
เลขเรียก
372.3072 ย354ร 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการจัดการชั้นเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการสังเคราะห์งานวิจัย ปีการศึกษา 2518-2534 / สมจิต สวธนไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สมจิต สวธนไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535.
เลขเรียก
371.3 ส162ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนานาชาติ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2535.
เลขเรียก
507 ส125ร 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสังเคราะห์เอกสารเรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียน การสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กองวิจัยทางการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543.
เลขเรียก
371.3 ศ311ร 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles