Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Mesuk Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
507 ว384ม 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคม แห่งศตวรรษที่ 21 / ศศิเทพ ปิติพรเทพิน.
ผู้แต่ง
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : เนว่าเอ็ดดูเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
507 ศ383ก 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักการและการดำเนินงาน / กิ่งทอง ใบหยก โชติรัตนวงษ์.
ผู้แต่ง
กิ่งทอง ใบหยก โชติรัตนวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก
372.3 ก324ก 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2542.
เลขเรียก
507 ว177ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการคิดของนักเรียนด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2542.
เลขเรียก
507 ท362ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา / กมลฉัตร กล่อมอิ่ม.
ผู้แต่ง
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2562.
เลขเรียก
371.102 ก167ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) , 2548.
เลขเรียก
507 ว367ก 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษา / ลือชา ลดาชาติ.
ผู้แต่ง
ลือชา ลดาชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
507.1 ล319ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 / ประสาท เนืองเฉลิม.
ผู้แต่ง
ประสาท เนืองเฉลิม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
507 ป1711ก 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ครู : ผู้สร้างวันพรุ่งนี้ / นิธิ วติวุฒิพงศ์, ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
นิธิ วุฒิพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
371.1 น343ค 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / บุบผา เรืองรอง.
ผู้แต่ง
บุบผา เรืองรอง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ฝ่ายเอกสารและตำราสำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2528.
เลขเรียก
372.21 บ455ว 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สะเต็มศึกษา : ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
ผู้แต่ง
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์.
สำนักพิมพ์
สงขลา: นำศิลป์โฆษณา , 2558.
เลขเรียก
371.3 ส443ส 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สะเต็มศึกษา : นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ / ลือชา ลดาชาติ.
ผู้แต่ง
ลือชาติ ลดาชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565.
เลขเรียก
371.102 ล319ส 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
ผู้แต่ง
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565.
เลขเรียก
507.1 น177พ 2565
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles