Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ / โดยนิเชต สุนทรพิทักษ์.
ผู้แต่ง
นิเชต สุนทรพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2533.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2542.
เลขเรียก
507 ว177ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านสะเต็มศึกษาของเด็กไทยเพื่อให้ก้าวไกลทันยุคประเทศไทย 4.0 = Development of STEM literacy toward thailand 4.0 / พิริยะ ผลพิรุฬห์, อัครนัย ขวัญอยู่.
ผู้แต่ง
พิริยะ ผลพิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2563.
เลขเรียก
371.102 พ373ค 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles