Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
นวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : แบบบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ / จารึก ช่วยสังข์.
ผู้แต่ง
จารึก ช่วยสังข์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์, 2558.
เลขเรียก
372.3044 จ2731น 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image

image
ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "โครงงานวิทยาศาสตร์" ครูวิมลศรี สุวรรณรัตน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งช...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
371.102 ค1411ร 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา / Keith Johnson, Sue Adamson, Gareth Williams เขียน ; มีนา โอวรารินทร์ แปล.
ผู้แต่ง
จอห์นสัน, คีธ.
เลขเรียก
372.35 จ199ว 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ : เอกสารประกอบการเรียน / พรใจ สารยศ, เอื้ออารี ทองแก้ว จันทร, จุฬินฑิพา นพคุณ.
ผู้แต่ง
พรใจ สารยศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560.
เลขเรียก
372.3 พ179ว 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หนังสือกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดกิจกรรม สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / จัดทำโด...
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพืมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547.
เลขเรียก
372.357 ส125ห 2547
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นคู่มือสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2540 / โดย ยุพา วีระไวทยะ,ปรียา นพคุณ.
ผู้แต่ง
ยุพา วีระไวทยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544.
เลขเรียก
372.35 ย462ท 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
แรงในชีวิตประจำวัน / จารึก ช่วยสังข์.
ผู้แต่ง
จารึก ช่วยสังข์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์, 2558.
เลขเรียก
372.3044 จ2731ร 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles