Search again

พบ: 31  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "วิธีสอนทักษะกระบวนการแลธโครงงาน" ครูจินตนา ศรีละโพธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรม...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
371.102 ค1411ร 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ห้ากระบวนการเพื่อชีวิต" ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึ...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
371.102 ค1411ร 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา / มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
371.102 ม158ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาหลักการและการดำเนินงาน / กิ่งทอง ใบหยก โชติวัฒนวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
372.35 ก324ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหา : ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
เลขเรียก
372.3 ว177ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา / พวงทอง มีมั่งคั่ง.
ผู้แต่ง
พวงทอง มีมั่งคั่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร, 2537.
เลขเรียก
372.35 พ172ก 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา / พันธ์ ทองชุมนุม.
ผู้แต่ง
พันธ์ ทองชุมนุม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.
เลขเรียก
372.35 พ115ก 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์.
ผู้แต่ง
พิกุล สีหาพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
เลขเรียก
371.3 พ314ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียก
372.35 ส125ค 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียก
372.35 ส125ค 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles