Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา / มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
371.102 ม158ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาหลักการและการดำเนินงาน / กิ่งทอง ใบหยก โชติวัฒนวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
372.35 ก324ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธ...
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554.
เลขเรียก
372.35 ส342ค 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธ...
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554.
เลขเรียก
372.35 ส342ค 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2556.
เลขเรียก
372.35 ส125ต 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : แบบบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ / จารึก ช่วยสังข์.
ผู้แต่ง
จารึก ช่วยสังข์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์, 2558.
เลขเรียก
372.3044 จ2731น 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
วิทยาศาสตร์และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ : เอกสารประกอบการเรียน / พรใจ สารยศ, เอื้ออารี ทองแก้ว จันทร, จุฬินฑิพา นพคุณ.
ผู้แต่ง
พรใจ สารยศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560.
เลขเรียก
372.3 พ179ว 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แรงในชีวิตประจำวัน / จารึก ช่วยสังข์.
ผู้แต่ง
จารึก ช่วยสังข์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์, 2558.
เลขเรียก
372.3044 จ2731ร 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles