Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ (2540-2544) = Secondary education quality improvement project (1997-2001).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, [2547]
เลขเรียก
507 ก274 [2547]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ : เรียนอย่างไรให้มีคุณภาพ / แปลโดย พิศาล สร้อยธุหร่ำ
ผู้แต่ง
คลอปเฟอร์, เลโอไพลด์ อี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2525
เลขเรียก
507 ค17ข บ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (รวมเล่ม1และ2)
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521
เลขเรียก
507 ศ311ค บ
หนังสือ Loading...

image
บันทึกการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ สำหรับครูชั้นประถม / โดย บัณฑูร ชื่นพัฒนาพงศ์.
ผู้แต่ง
บัณฑูร ชื่นพัฒนพงศ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : เนตรการพิมพ์, ม.ป.ป.
เลขเรียก
507 บ114บ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผังมโนทัศน์และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2546].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินคุณภาพของนักศึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2545 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2547].
เลขเรียก
507 ค1411ร [2547]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2548].
เลขเรียก
507 ค1411 [2548]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมนาเรื่องนโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก
507.593 ค1411ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์แผนใหม่ / ประวิตร์ ชูศิลป์.
ผู้แต่ง
ประวิตร์ ชูศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.
เลขเรียก
507 ป1711ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารในการอบรมครูวิทยาศาสตร์ / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ป.
เลขเรียก
507 ส12อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles