Search again

พบ: 39  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม : กรณีศึกษาโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ... / โดย วรัญญา จีระพิบูลวรรณ.
ผู้แต่ง
วรัญญา จีระพิบูลวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากฏเกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ / ชาญวิทย จรัสสุทธิอิศร
ผู้แต่ง
ชาญวิทย จรัสสุทธิอิศร.
สำนักพิมพ์
2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความสามารถด้านคิดขั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 1 / จิต นวนแก้ว.
ผู้แต่ง
จิต นอนแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
การศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 5 / กนกวรรณ สีมาส่งเสริม.
ผู้แต่ง
กนกวรรณ สีมาส่งเสริม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles