Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "วิธีสอนทักษะกระบวนการแลธโครงงาน" ครูจินตนา ศรีละโพธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรม...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
371.102 ค1411ร 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ห้ากระบวนการเพื่อชีวิต" ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึ...
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
371.102 ค1411ร 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยสื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) : สาระวิทยาศาสตร์ ป. 4
สำนักพิมพ์
ชัยภูมิ : พัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [255-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Music Loading...

image
CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยสื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) : สาระวิทยาศาสตร์ ป.6
สำนักพิมพ์
ชัยภูมิ : พัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [255-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Music Loading...

image
CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้พร้อมด้วยสื่อการสอน บทเรวียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) : สาระวิทยาศาสตร์ ป.2
สำนักพิมพ์
ชัยภูมิ : พัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [255-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Music Loading...

image
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา / มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
371.102 ม158ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาหลักการและการดำเนินงาน / กิ่งทอง ใบหยก โชติวัฒนวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
372.35 ก324ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหา : ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
เลขเรียก
372.3 ว177ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles