พบ 48 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องDifferential Equations สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 / สุรวิทย์ กองสาสนะ
ชื่อผู้แต่งสุรวิทย์ กองสาสนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2512
เลขเรียก510ส247D2512
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการร้านยาแผนโบราณ : กรณีศึกษาร้านนิตาโอสถ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา = The local management of traditional medicine a case study of new eye drug tambon Khao Roop Chang R...
ชื่อผู้แต่งสุจิรา ช่วยอักษร.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2556.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการให้บริการกองทุนชุมชนทหารกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีสุนทร ตำบลกะปราง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Study service problms of soldier community fund...
ชื่อผู้แต่งณัฐยา เกศแก้ว.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโชห่วย : การปรับตัวภายใต้กระแสทุน กรณีศึกษา ชุมชนยุทธศาสตร์ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Grocer : adjusting unnder capital flow, case study : yuththasat community Pak Phaerk, Thungso...
ชื่อผู้แต่งกานต์พิชญ์ชา มาสแสวง.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1 : ตอนที่ 1 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิณเรืองการพิมพ์, 2520.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ / จุฑา พีรพัชระ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งจุฑา พีรพัชระ และคณะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เทคโนโลยีราชมงคล, สถาบัน , 2547.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ / ธีรศักดิ์ ทองนอก.
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ ทองนอก.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2555.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องขอทานเมือง : กระบวนการกลายเป็นคนขอทานและการดำรงชีวิต = Panhandle : the process become a beggar and subsistence / นิรมล ชัยนราทิพย์พร.
ชื่อผู้แต่งนิรมล ชัยนราทิพย์พร.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องดอกไม้ราตรี: การขายบริการทางเพศวัยรุ่นเมืองคอน = Queen of the night: the prostition of teenagers. At Nakhon Si Tammarat / วารี ชูฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวารี ชูฤทธิ์.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / นพดล แก้วช่วย.
ชื่อผู้แต่งนพดล แก้วช่วย.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตัวตนทางสังคมของกลุ่มทอม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช = Study social self of tom-boy group in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University / สูไฮลา สะหลำหมะ.
ชื่อผู้แต่งสูไฮลา สะหลำหมะ.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุก ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง = Study red-whiskered bulbul avicul ture of Wangmaprang Wangwiset, Trang / สมพร สุขศรีเพ็ง.
ชื่อผู้แต่งสมพร สุขศรีเพ็ง.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเกย์ : เอกลักษณ์และการสร้างพื้นที่ทางสังคมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช = Gay : ldentity and create space in society of Nakorn Si Thammarat Rajabhat University / สุทธิชัย วรรณสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย วรรณสิทธิ์.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการปรับตัวของผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง = Adjustment of Tuk Tuk car header in Trang municipality areamuang district Trang province / อมรเทพ คงแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอมรเทพ คงแก้ว.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำเครื่องถม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Guideline for conservation of local wisdom to make the nielloware, Muan Nakhon Si Thammarat / ธัญญลักษณ์ สาระภางค์.
ชื่อผู้แต่งธัญญลักษณ์ สาระภางค์.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2557.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง