Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน Product champion ของประเทศไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมยางนอกรถยนต์ / ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์.
ผู้แต่ง
ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียก
658.5 ด172ก 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โซ่อุปทานยางพาราสำหรับยางยานพาหนะ = Rubber supply chain for tyre / เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์, วลัยลักษณ์ อัคธีรวงศ์.
ผู้แต่ง
เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก
658.5 ต6115ซ 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โลกของยาง / บัญชา ชุณหสวัสดิกุล.
ผู้แต่ง
บัญชา ชุณหสวัสดิกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2557.
เลขเรียก
338.476782 บ113ล 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles