Search again

พบ: 14  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 / โดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
เลขเรียก
371.2 ก275 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552.
เลขเรียก
372.4 ส215ก 2552
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคล ระยะที่ 1 (ฉบับย่อ) : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย, สมบัติ นพรัถ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สมบัติ นพรัก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
371.2 ก277 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บันทึกแห่งความภาคภูมิใจ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552.
เลขเรียก
370.7 บ115 2552
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พื้นฐานและหลักการศึกษา = Foundation and principles of education / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
ผู้แต่ง
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2557.
เลขเรียก
370.593 ป173พ 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / พิชิต ฤทธิ์จรูญ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
379.153 พ323ร 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา : รายงานการวิจัยและพัฒนา / บรรณาธิการ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม สำนักงานเลขาธิการการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก
379.1509593 ร415 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คัดสรรเพื่อรอบรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา : การศึกษานำรอง : รายงานก...
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการการสภาการศึกษา, 2557.
เลขเรียก
379.1509593 ร415 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา : รายงานวิจัย / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
ผู้แต่ง
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
เลขเรียก
379.593 ส573ส 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 - / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; หัวหน้าโครงการ, สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 -.
เลขเรียก
379.593 ล512ส 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2559/2560 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561.
เลขเรียก
379.593 ล512ส 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles