Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับครูมัธยมศึกษา / วิเชียร อินทรสมพันธ์.
ผู้แต่ง
วิเชียร อินทรสมพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช / อาภรณ์ ช่วยรอด.
ผู้แต่ง
อาภรณ์ ช่วยรอด.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานการวิจัย / ผู้เขียนรายงาน, พิชิต ฤทธิ์จรูญ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles