Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร = The Study of confirmatory factor analysis cultural tourism industry in Thonburi in Bangkok / ธัญรัศ...
ผู้แต่ง
ธัญรัศม์ ทองใส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาความต้องการฝึกอบรมด้านการตลาดท่องเที่ยว / โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก
338.4791 ก274ผ 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม / อัศวิน แสงพิกุล.
ผู้แต่ง
อัศวิน แสงพิกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
001.42 อ118ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว / ยุทธ ไกยวรรณ์, กมลพรรณ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
001.42 ย444ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม: ปัจจัยเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว / พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล,จินตนา สุทธนู, จุฑามาส ชัยเพชร.
ผู้แต่ง
พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2548]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles