Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน : ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียก
371.26 ค1411ก 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 / กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียก
371.26 ค1411ก 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles