Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทยออสเตรเลีย : รายงานการวิจัย / วันชัย บุญรอด.
ผู้แต่ง
วันชัย บุญรอด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548.
เลขเรียก
379.94 ว115ก 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาตามอัธยาศัย / วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.
ผู้แต่ง
วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
374 ว177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาตามอัธยาศัย : การศึกษาของโลกยุคใหม่ที่มาแรง / ทวีป อภิสิทธิ์.
ผู้แต่ง
ทวีป อภิสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
374 ท173ก 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาทางเลือก = Alternative education / วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.
ผู้แต่ง
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
เลขเรียก
371.04 ว3711ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / อุดม เชยกีวงศ์.
ผู้แต่ง
อุดม เชยกีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
เลขเรียก
374 อ446ก 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้ : การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ / คณะนักวิจัย สุวิมล ว่องวาณิช ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สุวิมล ว่องวาณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562.
เลขเรียก
374 ร262 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2551 / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ.
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก
374.593 ส152ร 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เก็บประสบการณ์มาเพิ่มคุณค่า : ทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต / สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.
เลขเรียก
ก555 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย / นักวิจัย ปรียานุช จริยวิทยานนท์... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ปรียานุช จริยวิทยานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
เลขเรียก
370.107 ป173น 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนานโยบายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย / [นักวิจัยและบรรณาธิการ, นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และณุตตร...
ผู้แต่ง
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553.
เลขเรียก
371.107 น166น 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles