Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน = A development of educational assembly model to promote people participation : รายงานการวิจัย / พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ.
ผู้แต่ง
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
379.11 พ194ก 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดารศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549.
เลขเรียก
371.19 ค1411ก 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาผลการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย / สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
372.21 ค1411ก 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สภาวการณ์การจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ในบริบทประเทศไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียก
371.19 ส162 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles