Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 / โดย ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์.
ผู้แต่ง
ลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์.
สำนักพิมพ์
ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฏหมายและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู, [2546?].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles