Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยสื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) : สาระศิลปะ ป.4
สำนักพิมพ์
ชัยภูมิ : พัฒนาสื่อการเรียนการสอน, [255-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Music Loading...

image
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ : ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) / ผดุง พรมมูล...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ผดุง พรมมูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง จ.อ่างทอง กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [254-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) / ผดุง พรมมูล...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ผดุง พรมมูล...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมศิลปะระดับประถมศึกษาแนว More than art มากกว่าศิลปะ / วัชรา วรรณศรี.
ชื่อผู้แต่ง
วัชรา วรรณศรี.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
บทความวารสาร

image
ปั้นการ์ตูนแสนสนุก / ชาคร รุจิระชาคร.
ผู้แต่ง
ชาคร รุจิระชาคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.
เลขเรียก
372.53 ช217ป 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มนูญ ครูศิลปะนอกตำรา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Music Loading...

image
รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนทึ่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะ ระดับประถมศึกษา / บุญรอด บัวเจริญ.
ผู้แต่ง
บุญรอด บัวเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
เลขเรียก
372.5 บ437ท 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เราเห็นอะไรในศิลปะเด็ก / ปริญญา นันตสุข.
ผู้แต่ง
ปริญญา นันตสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2547.
เลขเรียก
372.5 /b ป173ร 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เรียนศิลปะกับครูมนูญ, สนุกคิดวิทยาศาสตร์กับโครงงานท้องถิ่น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
เอกสารประกอบการเรียนพหุวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สุวรรนีย์ ธุระแพง, เชิดชัย ธุระแพง, กำธร ไพจิตต์ และวัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม.
ผู้แต่ง
สุวรรนีย์ ธุระแพง.
สำนักพิมพ์
ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2562.
เลขเรียก
371.393 ส477อ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการเรียนพหุวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สุวรรนีย์ ธุระแพง, เชิดชัย ธุระแพง, กำธร ไพจิตต์ และวัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม.
ผู้แต่ง
สุวรรนีย์ ธุระแพง.
สำนักพิมพ์
ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2562.
เลขเรียก
371.393 ส477อ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles