Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมไทยในอนาคต : เอกสารวิชาการ / นงชนก วิมลมาศ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557.
เลขเรียก
361.9593 ก278 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย = Contemporary social work theorie / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.
ผู้แต่ง
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
361.3 ก343ท 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2559 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย, 2560-.
เลขเรียก
923.1593 พ1711 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในยุคโลกาภิวัตน์ ระพีพรรณ คำหอม.
ผู้แต่ง
ระพีพรรณ คำหอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียก
ร711ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย = Social welfare in Thai society / ระพีพรรณ คำหอม.
ผู้แต่ง
ระพีพรรณ คำหอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2549.
เลขเรียก
361.9593 ร711ส 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย = Social welfare in thai society / ระพีพรรณ คำหอม.
ผู้แต่ง
ระพีพรรณ คำหอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อารยัน มีเดีย, 2545.
เลขเรียก
361.9593 ร711ส 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย = Social welfare in the thai society / ระพีพรรณ คำหอม.
ผู้แต่ง
ระพีพรรณ คำหอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียก
361.9593 ร711ส 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย = Social welfare in the thai society / ระพีพรรณ คำหอม.
ผู้แต่ง
ระพีพรรณ คำหอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียก
361.9593 ร711ส 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles