Search again

พบ: 30  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิจัยแนวโน้มการจัดการศึกษาประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549.
เลขเรียก
ค1411ก 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คุ่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
370.1523 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
372.358 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
372.65 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
372.6 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
372.7 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา, 2545.
เลขเรียก
372.35 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
372.5 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
372.8 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
เลขเรียก
372.37 ค416 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2544.
เลขเรียก
370.111 ศ311ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles