Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การดำเนินการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 / สมพงษ์ เกษร.
ผู้แต่ง
สมพงษ์ เกษร.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2552.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาตัวบ่งชี้จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / บทคัดย่อ นิตยา สำเร็จผล
ผู้แต่ง
นิตยา สำเร็จผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอถำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช / แสนสุข อำนวยการ
ผู้แต่ง
แสนสุข อำนวยการ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in education administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียก
371.20072 ส418ก 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา / วิโรจน์ สารรัตนะ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ สารรัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2556.
เลขเรียก
370.72 ว387ก 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา = Research for educational administration development / ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.
ผู้แต่ง
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2549.
เลขเรียก
371.2072 ศ111ก 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา / ประภาพรรณ ไชยวงษ์
ผู้แต่ง
ประภาพรรณ ไชยวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการดำเนินงานวิชาการในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา 2543 เขตการศึกษา 12 / วรนุช สุริยผล.
ผู้แต่ง
วรนุช สุริยผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 / ณัฐกิตติ์ นาคแดง.
ผู้แต่ง
ณัฐกิตติ์ นาคแดง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร.
ผู้แต่ง
สวัสดิ์ มีอบ...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : [กระทรวงศึกษาธิการ], 2544.
เลขเรียก
374.8 ก278 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาโครงสร้างและอำนาจหน้าที่เพื่อการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ปริญญานิพนธ์ ของ กานดา ตัณฑพันธ์.
ผู้แต่ง
กานดา ตัณฑพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles