Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย / พันธณีย์ วิหคโต.
ผู้แต่ง
พันธณีย์ วิหคโต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียก
370.593 พ115ก 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน.../ กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการซ ; [ ผู้รับผิดชอบโครงการ พันธณีย์ วิหคโต, เครือพานิช และจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์.
ผู้แต่ง
พันธณีย์ วิหคโต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
เลขเรียก
370.593 พ114ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางการศึกษาของเด็กไทย : รายงานการวิจัย.
ผู้แต่ง
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, [2544].
เลขเรียก
370.593 อ121ภ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta - analysis) / สำนักงานเลขาธิการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วงศาวิทยาว่าด้วยระบบการศึกษาไทย / บทคัดย่อ ศรีชัย พรประชาธรรม.
ผู้แต่ง
ศรีชัย พรประชาธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาค : รายงานการวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles