Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
ผลของการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมื้อแข่งขันควบคู่กับการควบคุมตนเองและ... / บทคัดย่อ มงคลรัตน์ สิมพา.
ผู้แต่ง
มงคลรัตน์ สิมพา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาครู มนสังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ = development of learning Process Needed for Training Student teachers in he information Technol...
ผู้แต่ง
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการตั้งประเด็นคำถามเป็นหลัก = Developing analytical thinking patterns through q...
ผู้แต่ง
เกษมศรี ศิริสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
เลขเรียก
153.4 ก586ร 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles