Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปี ของรุ่นปีการศึกษา 2527.
ผู้แต่ง
ทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก
378.16 ท157ร 2536
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2538 เขตการศึกษา 3.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 3.
เลขเรียก
371.26 ร262 2539
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2538 / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม.
ผู้แต่ง
การประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม, 2539.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles