Search again

พบ: 17  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย = The Development of exercises on study skills for prathom suksa students.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย / พันธณีย์ วิหคโต.
ผู้แต่ง
พันธณีย์ วิหคโต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียก
370.593 พ115ก 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image

image

image
การสร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่อง การวิจัยระดับชั้นเรียน สำหรับครูประถมศึกษา / พิมล วิเศษสังข์.
ผู้แต่ง
พิมล วิเศษสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ = Research analysis about education management of Chaiyaphum provincial primary education office / ประยงค์ มา...
ผู้แต่ง
ประยงค์ มาแสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : [กระทรวงศึกษาธิการ], 2543.
เลขเรียก
372.07 ป1711ก 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ จังหวัดปราจีนบุรี / ประเวศ โพนน้อย.
ผู้แต่ง
ประเวศ โพนน้อย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : [กระทรวงศึกษาธิการ], 2543.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2539 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง / อัญชลี ปานแจ่ม.
ผู้แต่ง
อัญชลี ปานแจ่ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.
เลขเรียก
372.6521 อ113ป 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการจัดการศึกษา (ภาคสถิติ) จุดประสงค์การเรียนรู้ใน ป.02 ที่นักเรียนไม่ผ่านปีการศึกษา 2541 / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง.
ผู้แต่ง
การประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
พัทลุง : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง, 2541.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย เรื่อง การรับรู้สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กองวิจัยทางการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles