Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยหลักการ Benchmarking : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [ผู้วิจัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล].
ผู้แต่ง
สมชาย สุขสิริเสรีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียก
379.593 ส162ก 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มาตรฐานการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, [254-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก
371.26 ม24 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติเรื่อง การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วย ISO 9000 : วันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2540 : TSO/ISO 9000 stem certification / สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
ผู้แต่ง
ราชภัฏสวนสุนันทา, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2540.
เลขเรียก
ร226ร 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เหลียวหลังแลหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก
378.593 ห573 2550
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles