Search again

พบ: 32  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นฐานที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 = A study of school management following the philosophy of sufficiency econ...
ผู้แต่ง
ทองประกาย เพชรสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2562.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 / โดย ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
เลขเรียก
371.2 ก275 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวมโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 = The assessment of developing educational quality for students' tle ...
ผู้แต่ง
แทนไท ขาวทอง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2565.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่งานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ = Evaluation of english skills develo...
ผู้แต่ง
จิราภรณ์ ทองเพ็ง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2564.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ = Assessing projects to promote the creation and development of innovations and inventions of stude...
ผู้แต่ง
สิริพรรณ หวังอีน.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2565.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 = An evaluation of strengthening the morali...
ผู้แต่ง
อรวรรณ เป็ดทอง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2565.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี (ฉบับย่อ) = The development of educational management process for learning supports of basic education schools in...
ผู้แต่ง
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา = The development of education quality management system im opportunity expansion schools / เพ็ญศรี ทศพร.
ผู้แต่ง
เพ็ญศรี ทศพร.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2561.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 = The development model of professional learning community for schools under the office of se...
ผู้แต่ง
นันทรัตน์ ไพรัตน์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา = The development of collaborative network model for educational qual...
ผู้แต่ง
สนั่น หอมชื่น.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา / สุวิทย์ ภาณุจารี.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ ภาณุจารี.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
370.72 ส473ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles