Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช / สุขุมา เพ็งจันทร์.
ผู้แต่ง
สุขุมา เพ็งจันทร์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2555.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image

image
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอถำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช / แสนสุข อำนวยการ
ผู้แต่ง
แสนสุข อำนวยการ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยกับการศึกษานอกโรงเรียน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ผู้แต่ง
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538.
เลขเรียก
374.072 ก278ก 2538
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ = Research and evaluation in adult education / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก
374.072 ส4711ก 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ = Research and development of nonformal education / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียก
374.126 ส418ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี / เกษม ผลกล่ำ.
ผู้แต่ง
เกษม ผลกล่ำ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2555.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยแนวความคิดของผู้บริหาร เรื่องความต่อเนื่องระหว่างการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการจัดการศึกษานอกโรงเรียน / กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2534.
เลขเรียก
371.072 ศ311ร 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสำรวจความต้องการ และความพึงพอใจของแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน.
ผู้แต่ง
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2540.
เลขเรียก
374.072 ก278ร, 2540 ว
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles