Search again

พบ: 18  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูในศตวรรษที่ 21 / นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์.
ชื่อผู้แต่ง
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
บทความวารสาร

image
การศึกษายุคไฮ-เทค.
ผู้แต่ง
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2534.
เลขเรียก
374.26 ก278ก, 2534
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาไทย 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย / สมศักดิ์ คงเที่ยง.
ชื่อผู้แต่ง
สมศักดิ์ คงเที่ยง.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
บทความวารสาร

image
ความฝันของแผ่นดิน / อมรวิชช์ นาครทรรพ.
ผู้แต่ง
อมรวิชช์ นาครทรรพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตะวันออก, 2540.
เลขเรียก
อ167ค 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความฝันของแผ่นดิน / อมรวิชช์ นาครทรรพ.
ผู้แต่ง
อมรวิชช์ นาครทรรพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตะวันออก, 2539.
เลขเรียก
อ167ค 2539
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความฝันของแผ่นดิน / อมรวิชช์ นาครทรรพ.
ผู้แต่ง
อมรวิชช์ นาครทรรพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตะวันออก, 2540.
เลขเรียก
370 อ167ค 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสื่อใหม่ศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ, นิคม ชัยขุนพล.
ผู้แต่ง
กาญจนา แก้วเทพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2555.
เลขเรียก
302.23 ก232ค 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ Taeho Yu ; แปลโดย ตรองสิริ ทองคำใส.
ผู้แต่ง
รยู, แทโฮ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
371.334 ร1641ย 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 = Ubiquitous tachnology enhanced learning : The outcome-based learning design for 21st centur...
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.334 จ354ย 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การปรับการจัดการศึกษากับการพัฒนาเมือง : โครงการวิจัยการปรับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย / กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2538.
เลขเรียก
370.193 ศ311ร 2538
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles