Search again

พบ: 26  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ : หน่วยที่ 1-7 = Measurement and evaluation in preschool experiences / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียก
372.21 ส418ก 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ : หน่วยที่ 8-15= measurement and evaluation in prescsool experiences / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียก
372.21 ส418ก 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ / เปลว ปุริสาร
ผู้แต่ง
เปลว ปุริสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ : จากทฤษฎีสู่แนวทางนำไปปฏิบัติ / จีระพันธุ์ พูลพัฒน์.
ผู้แต่ง
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2540.
เลขเรียก
371.392 จ3711ก 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษารอบโลก / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการบริการข้อมูลอินเตอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียก
370 ค1411ค 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 (แรกเกิด-3 ปี) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียก
372.21 ศ311ค 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้.
ผู้แต่ง
พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก
372.21 ป136 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางวทยาศาสตร์ / ศศิมา พรหมรักษ์
ผู้แต่ง
ศศิมา พรหมรักษ์.
สำนักพิมพ์
2546.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มหัศจรรย์สมองของลูกรัก / Christine Ward ; แปลโดย ปาริฉัตร เศวตเศรณี.
ผู้แต่ง
วอร์ด, คริสทีน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้ แฟมิลี่, 2546.
เลขเรียก
372.21 ว197ม 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รักวัวให้ผูก รักลูกให้เล่น : กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อครอบครัว / เขียนโดย ชีวัน วิสาสะ.
ผู้แต่ง
ชีวัน วิสาสะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้ แฟมิลี่, 2546.
เลขเรียก
371.21 ช3711ร 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับปฐมวัย / บรรพต พรประเสริฐ.
ผู้แต่ง
บรรพต พรประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2554.
เลขเรียก
372.21 บ177ร 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการสื่อสารของมารดาที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย / บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล.
ผู้แต่ง
บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / บุบผา เรืองรอง.
ผู้แต่ง
บุบผา เรืองรอง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ฝ่ายเอกสารและตำราสำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2528.
เลขเรียก
372.21 บ455ว 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = Science for pre- school children 1072303 / ขนิษฐา จีนาภักดิ์.
ผู้แต่ง
ขนิษฐา จีนาภักดิ์.
สำนักพิมพ์
บุรีรัมย์ : โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2542.
เลขเรียก
372.21 ข153ว 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles