Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ : หน่วยที่ 9-15 : The systemapproach in teaching work and accupation / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียก
371.3 ส418ก 2533
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง...
ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
371.202 ก276 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ / โสภณ เพ็ชรพวง.
ผู้แต่ง
โสภณ เพ็ชรพวง.
สำนักพิมพ์
สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2556.
เลขเรียก
371.12 ส864ก 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การอาชีวะและเทคนิคการศึกษาสากลเปรียบเทียบ = World, comparative teachnical and vocational education / วีระพันธ์ สิทธิพงศ์, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
วีระพันธ์ สิทธิพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอพี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, [25..?].
เลขเรียก
370.113 ว3711ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ครูสมพรคนสอนลิง / โดย รุ่ง แก้วแดง.
ผู้แต่ง
รุ่ง แก้วแดง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.
เลขเรียก
371.3 ร42ค 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
371.202 ค416 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการศึกษา.
ผู้แต่ง
กุลพล พลวัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; 2541.
เลขเรียก
378.013 ก476บ 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของระบบผลิต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก
373.246072 ค1411ร 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ลักษณาการแห่งครูอาชีวศึกษา = Vocational Teacher Traite / วีรพันธ์ สิทธิพงศ์.
ผู้แต่ง
วีรพันธ์ สิทธิพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์, [2543].
เลขเรียก
370.113 ว173ล [2543]
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคและวิธีการสอนวิชาชีพ / สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทนโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2527.
เลขเรียก
378.013 ส42ท 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ = Professional learning community : PLC / เสถียร อ่วมพรหม.
ผู้แต่ง
เสถียร อ่วมพรหม.
สำนักพิมพ์
อุทัยธานี : เสถียร อ่วมพรหม, 2560.
เลขเรียก
378.013 ส543น 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles