Search again

พบ: 64  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของชาวนา : บทคัดย่อของ ฉัตรวริญ องค์สิงห์.
ผู้แต่ง
ฉัตรวริญ องค์สิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพหุปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Responsive learning process arrangement, measurement and evaluation to the development of mult...
ผู้แต่ง
จารุวรรณ บุญสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม / โดยชนาธิป พรกุล...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ชนาธิป พรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาพระนครศรีอยุธยา / ธนาธิป พรกุล...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ทัศนา แขมมณีและคณะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนอภิชาตบุตร / โดยชนาธิป พรกุล...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ชนาธิป พรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสรรค์) / โดย ชนาธิป พรกุล...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ชนาธิป พรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนปกาเกอะญอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย วิไลวรรณ ศรัทธาธรรม , ชูชัย ศรัทธรรม.
ผู้แต่ง
ชูฃัย ศรัทธาธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม / คณะผู้วิจัย วรวรรณ เหมชาญาติ...[และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย, 2542.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles