Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ / วิชัย วงษ์ใหญ่.
ผู้แต่ง
วิชัย วงษ์ใหญ่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น : ชมรมเด็กจัดจำหน่าย, 2537.
เลขเรียก
378.17 ว3211ก 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดกิจกรรมนิสิต / นักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย / ทบวงมหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
ทบวงมหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
378.155 ท157ก 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา : รายงานการวิจัยประเมินผล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก
378.103 ส215ก 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พุทธศักราช2517 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ปรีชา สัมฤทธิ์ผล.
ผู้แต่ง
ปรีชา สัมฤทธิ์ผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร : การประยุกต์ใช้การประเมินอภิมาน / ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผู้แต่ง
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู / จันทิมา แสงเลิศอุทัย
ผู้แต่ง
จันทิมา แสงเลิศอุทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสร้างหลักสูตรและรายวิชาใหม่ด้านคุณธรรมและจริยธรรม : แนวทางพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / ทบวงมหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
ทบวงมหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
378.155 ท157ก 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชาและปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / ทบวงมหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัย, ทบวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก
378.199 ม19ป 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเอกสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับบัณฑิตศึกษา / วินัย วีระวัฒนานนท์.
ผู้แต่ง
วินัย วีระวัฒนานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
378.19 ว3511ร 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเอกสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี / เสริมศรี ไชยศร.
ผู้แต่ง
เสริมศรี ไชยศร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
378.19 ส573ร 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
378.199 พ9341ห 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร และการทำงานของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ที่จบปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานการวิจัย.
ผู้แต่ง
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2528.
เลขเรียก
378.199 ศ173ค 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles