Search again

พบ: 30  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
G M P : ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย / โดย สุวิมล กีรติพิบูล.
ผู้แต่ง
สุวิมล กีรติพิบูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียก
664.02 ส473จ 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการความดันสูง ทางเลือกใหม่ของการแปรรูปอาหาร / ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี.
ชื่อผู้แต่ง
ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
บทความวารสาร

image
การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม / พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์.
ผู้แต่ง
พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
658.022 พ347ก 2563
หนังสือ Loading...

image
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การใช้วัตถุเจือปนในอุตสาหกรรมอาหาร ณ ห้องภูพาน ขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 12-13 พฤศจิกายน 2536 = Application of food additives in food industry.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
เลขเรียก
664.11 ก275 2536
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมกุ้งกระป๋อง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / โดย วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์ สารวิทย์ บุษยรัตน์ และทวีศักดิ์ องศารา.
ผู้แต่ง
นครศรีธรรมราช, วิทยาลัยครู.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วิจัยและวางแผนพัฒนา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2529.
เลขเรียก
664 น117ก 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
งานบรรยาย อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก [Videorecording] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
ผู้แต่ง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
ปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารต้านป่วย / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง
กองบรรณาธิการ.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
บทความวารสาร

image
ผลของส่วนประกอบต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Effect of ingredients on texture of fish balls / จัดทำโดย อัมพวัน ตั้นสกุล, สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์.
ผู้แต่ง
อัมพวัน ตั้นสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณค่าอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการ วันที่ 23-24 มกราคม 2535 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร, 2535.
เลขเรียก
641.3 ร262 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฎิบัติการในอุตสาหกรรม / รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต.
ผู้แต่ง
รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียก
338.19 ร425ว 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles