Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการความรู้เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The Knowledge management for inheritance Thai cultural in Dhonburi district, Bangkok / สมจินตนา จิรายุกุล, วิ...
ผู้แต่ง
สมจินตนา จิรายุกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่1 เอกสารประกอบการสัมมนา / บรรณาธิการโดย ปรีชา นุ่นสุข และวิรัตน์ ธีระกุล.
ผู้แต่ง
นครศรีธรรมราช, วิทยาลัยครู.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2532.
เลขเรียก
306.1072 น117ก 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน / นิตินันท์ พันทวี.
ผู้แต่ง
นิตินันท์ พันทวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเชิงวิเคราะห์วัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.232502394 / ปัญญา บริสุทธิ์.
ผู้แต่ง
ปัญญา บริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2529.
เลขเรียก
301.2 ป113ก 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการบริโภคในชุมชน / ปริญญานิพนธ์ อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล.
ผู้แต่ง
อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทและผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมในการเผยแพร่ฟื้นฟูพัฒนาความคิดจิตใต้ และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อประชาชนในชนบท / โดย บำรุง สุขพรรณ์.
ผู้แต่ง
บำรุง สุขพรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
เลขเรียก
บ217ร 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อประชาชน / โดย บำรุง สุขพรรณ์.
ผู้แต่ง
บำรุง สุขพรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก
306.072 บ217ร 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษา-วิจัยเรื่อง การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม.
ผู้แต่ง
ศรีศักร วัลลิโภดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชามนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
เลขเรียก
301.29593 ศ173ร 2524
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาลในโรงเรียน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี / วงเดือน สุวรรณศิริ.
ผู้แต่ง
วงเดือน สุวรรณศิริ.
สำนักพิมพ์
2509.
เลขเรียก
372.21072 ว125ส 2539
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ.2529-2531 : การศึกษาในด้านลักษณะภาษาและการสะท้อนวัฒนธรรมไทย / พรเพ็ญ ตันประเสริฐ
ผู้แต่ง
พรเพ็ญ ตันประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles