Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Practice-based learning : ลงมือเรียนและเรียนโดยลงมือ / ผู้แต่ง พิทักษ์ ศิริวงศ์, พลชัย เพชรปลอด.
ผู้แต่ง
พิทักษ์ ศิริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาร์ท ทู เวิร์ค, 2557.
เลขเรียก
371.38 พ3411ฟ 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง : จากยุคชุมชนถึงยุคพัฒนาความทันสมัย / อรศรี งามวิทยาพงศ์.
ผู้แต่ง
อรศรี งามวิทยาพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 2549.
เลขเรียก
303.4 อ178ก 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม = Participatory learning process / ผู้เรียบเรียง วรลักษณ์ ไชยทัพ.
ผู้แต่ง
วรลักษณ์ ไชยทัพ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2544.
เลขเรียก
370.1523 ว172ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ : เอกสารคำสอนรายวิชา / ประกาศิต อานุภาพแสนยากร.
ผู้แต่ง
ประกาศิต อานุภาพแสนยากร.
สำนักพิมพ์
ศรีสะเกษ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2559.
เลขเรียก
371.3 ป1711ก 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำกพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
370 พ366ก 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา / ปาริชาด สุวรรณบุบผา.
ผู้แต่ง
ปาริชาด สุวรรณบุบผา.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียก
294.35 ป273ค 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ทักษะชีวิตกับความฉลาดทางอารมณ์ : สู่สหัสวรรษแห่งการพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวม : รายงานการประชุมวิชาการทักษะชีวิต วันที่ 23-24 มีนาคม 2543 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการทักษะชีวิต
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
เลขเรียก
305.235 ก275ท 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ฝึกอาชีพมุ่งเรียนรู้สู่อนาคต, เรียนรู้เป็นเห็นคุณค่าภูผาขยะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles