Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ / วัชรี ตระกูลงาม.
ผู้แต่ง
วัชรี ตระกูลงาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542.
เลขเรียก
379.593 ว112ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก : รายงานการประชุมทางวิชาการ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน.
ผู้แต่ง
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2526.
เลขเรียก
370.19 ศ173ก 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน / โดย วาณี ภูเสตว์.
ผู้แต่ง
วาณี ภูเสตว์.
สำนักพิมพ์
จันทบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542.
เลขเรียก
371.2 ว243ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศ / วรรณดี สุทธินรากร และ ภูวเรศ อับดุลสตา.
ผู้แต่ง
วรรณดี สุทธินรากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
373.246 ว177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการศึกษา / ดิลก บุญเรืองรอด.
ผู้แต่ง
ดิลก บุญเรืองรอด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู, 2526.
เลขเรียก
371.2 ด37ก 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการศึกษา / ดิลก บุญเรืองรอด.
ผู้แต่ง
ดิลก บุญเรืองรอด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2534.
เลขเรียก
371.2 ด371ก 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการศึกษาระดับสถาบันการศึกษา / ดิลก บุญเรืองรอด.
ผู้แต่ง
ดิลก บุญเรืองรอด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535.
เลขเรียก
371.207 ด371ก 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน / สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2523.
เลขเรียก
309.1 ส168ก 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากับสังคม / ทองคูณ หงส์พันธ์.
ผู้แต่ง
ทองคูณ หงส์พันธ์.
สำนักพิมพ์
บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2525.
เลขเรียก
370.19 ท172ก 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากับสังคม / เพ็ญศรี โชติพันธ์.
ผู้แต่ง
เพ็ญศรี โชติพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2525.
เลขเรียก
370.19 พ53ก 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพัฒนาชาติ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก
ค1411ก 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาทางวิชาการ : การศึกษาเพื่อพัฒนาคนสำหรับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2540 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก
ก278 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นทางการศึกษา : ศึกษาในเชิงการศึกษากับการพัฒนาประเทศ / ระมิด ฝ่ายรีย์.
ผู้แต่ง
ระมิด ฝ่ายรีย์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2526.
เลขเรียก
ร116ค 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทความวิทยุกระจายเสียง = ชุดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม / ชม ภูมิภาค.
ผู้แต่ง
ชม ภูมิภาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียก
370.19 ช16บ 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles