Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารจัดการวัฒนธรรมพื้นบ้าน แบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมการวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ.
ผู้แต่ง
กาญจนา แก้วเทพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
306 ก232ก 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย / ชนัญ วงษ์วิภาค.
ผู้แต่ง
ชนัญ วงษ์วิภาค.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.
เลขเรียก
390.9593 ช15ก 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียก
390.9593 ค1411ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การแสดงพื้นบ้านไทย บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์.
ผู้แต่ง
ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์, บริษัท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์, 2540.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
งานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย '30 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียก
390.9593 ค1411ง 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ย้อนเกล็ดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านเอเชีย ครั้งที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2531.
เลขเรียก
390.9593 ค1411ย 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมปฏิบัติการวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภาคสนาม / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก
301.2 ค1411ร 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมพื้นบ้าน / วิทยาลัยครูอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
อุบลราชธานี, วิทยาลัยครู
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2524.
เลขเรียก
390.9593 อ45ว 2524
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมพื้นบ้านแนวปฏิบัติในภาคใต้ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2525.
เลขเรียก
390.9593 ส44ว 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย : วัฒนธรรมพื้นบ้าน / กรมศิลปากร.
ผู้แต่ง
ศิลปากร, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร, 2529.
เลขเรียก
390.9593 ศ37ศ 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ฉบับวัฒนธรรมพื้นบ้าน / ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, 2529.
เลขเรียก
784.4 ศ415ศ 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สัมมนาปัญหาวัฒนธรรม / โดยวิมล ดำศรี.
ผู้แต่ง
วิมล ดำศรี.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และฝ่ายสำนักพิมพ์สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2543.
เลขเรียก
306 ว367ส 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles