Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
จิตวิทยาการปรับตัว / สุรศักดิ์ หลาบมาลา.
ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ หลาบมาลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.
เลขเรียก
131.3 ส47จ 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มหาวิทยาลัย : University / แปลโดย สะรัช บุณยรัตนพันธุ์.
ผู้แต่ง
ชวอตส์ เอลวิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, ม.ป.ป.
เลขเรียก
378.44 ช12ม
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิธีเพิ่มสมรรถภาพในการเรียน / สุปาณี สนธิรัตน.
ผู้แต่ง
สุปาณี สนธิรัตน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528.
เลขเรียก
371.3 ส455ว 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อุดมศึกษา : ทางสู่อาชีพในอนาคต / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
เลขเรียก
378.593 ส41อ 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อุดมศึกษาไทยไม่ไร้ทางเลือก:การอภิปรายทางวิชาการ
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา, 2529
เลขเรียก
378.593 ส41อ
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคการสอนอุดมศึกษา / สุรศักดิ์ หลาบมาลา.
ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ หลาบมาลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524.
เลขเรียก
378.17 ส57ท 2524
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่5 : พ.ศ.2525-2529 ระดับอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และทบวงมหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียก
379.593 ค1411ผ 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles