Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาความสามารถในการจับใจความของเด็กวัยอนุบาล โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ / อลิสา เพ็ชรรัตน์.
ผู้แต่ง
อลิสา เพ็ชรรัตน์.
สำนักพิมพ์
2539.
เลขเรียก
372.6072 อ173ก 2539
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดการสอนแบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัยในชนบท การศึกษาเฉพาะกรณี : หมู่บ้านตลาดควาย จังหวัดราชบุรี / อุไรวรรณ มีเพียร.
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ มีเพียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก
372.21072 อ9549ก 2538
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการ แบบโครงการเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุบาล
ผู้แต่ง
วัฒนา มัคคสมัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
เลขเรียก
372.21072 ว113ก, 2539 ว
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการใช้บทบาทสมมติในการพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ ของเด็กวัยอนุบาล / ศุภวาร วรสูตร์.
ผู้แต่ง
ศุภวาร วรสูตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กระดับปฐมวัยศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526.
เลขเรียก
372.21 ส41ก 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน / เยาวพา เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
เยาวพา เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528.
เลขเรียก
372.2407 ย517ก 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย / เยาวภา เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
เยาวภา เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก
372.21 ย517ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการผลิตสื่อ ระดับก่อนประถมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
เลขเรียก
372.21 ศ311ค 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการใช้แผนและสื่อการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในระดับปฐมวัยของจังหวัดราชบุรี / รักตวรรณ ศิริถาพร, อุทัยวรรณ ดอกพรม, วิจิตรา เงินบาท และทรงเกียรติ อิงคามระธร.
ผู้แต่ง
รักตวรรณ ศิริถาพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก
372.8 ร111ค 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ถามอย่างไร ช่วยให้เด็ก... คิดเป็น : คู่มือครูประกอบแผนการจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาลศึกษา เล่มที่ 3.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียก
372.21 ค1411ก 2538
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปฐมวัยศึกษา : กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝึกทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้ / พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ.
ผู้แต่ง
พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียก
372.21 พ173ป 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นทรายเปียกที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย / จิรพร ไชยเผือก.
ผู้แต่ง
จิรพร ไชยเผือก.
สำนักพิมพ์
2540.
เลขเรียก
155.418 จ376ผ 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการทดลองใช้แนวการจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาลศึกษา พุทธศักราช 2536 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536.
เลขเรียก
372.21072 ค1411ร 2536
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles