Search again

พบ: 42  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก
370.19 จ49ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, [254-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
การบริหารโรงเรียนด้านความสัมพันธ์กับชุมชน / หวน พินธุพันธ์.
ผู้แต่ง
หวน พินธุพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2528.
เลขเรียก
371.2 ห17ก 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการศึกษา / ดิลก บุญเรืองรอด.
ผู้แต่ง
ดิลก บุญเรืองรอด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู, 2526.
เลขเรียก
371.2 ด37ก 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการศึกษาระดับสถาบันการศึกษา / ดิลก บุญเรืองรอด.
ผู้แต่ง
ดิลก บุญเรืองรอด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535.
เลขเรียก
371.207 ด371ก 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา / พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตโต.
ผู้แต่ง
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2536.
เลขเรียก
294.3013 พ1711ก 2536
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา / พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตโต.
ผู้แต่ง
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2536.
เลขเรียก
370.1 พ1711ก 2536
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษา, ท้องถิ่น กับอนาคตของสังคมไทย ปรินส์รอยฯ : โรงเรียนของฉัน / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ผู้แต่ง
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก
370.115 ธ455ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529
เลขเรียก
370.194 ส41ก
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากับชีวิตและชุมชน / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช.
ผู้แต่ง
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
เลขเรียก
370.194 ส41ก 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากับสังคม / ทองคูณ หงส์พันธ์.
ผู้แต่ง
ทองคูณ หงส์พันธ์.
สำนักพิมพ์
บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2525.
เลขเรียก
370.19 ท172ก 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากับสังคม / เพ็ญศรี โชติพันธ์.
ผู้แต่ง
เพ็ญศรี โชติพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2525.
เลขเรียก
370.19 พ53ก 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2533-2539 / โดยมาลิณี จุโฑปะมา และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
มาลิณี จุโฑปะมา.
สำนักพิมพ์
บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อความเป็นนิก งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 42 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2532.
เลขเรียก
370.19 ศ311ก 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อความเป็นไท / แปลโดย วิศิษฐ์ วังวิญญู.
ผู้แต่ง
เคิล, อดัม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตถตา, 2528.
เลขเรียก
370.19 ค67ก 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles