Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาศูนย์การเรียนในประเทศ : วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ / ทิพวัลย์ มาแสง.
ผู้แต่ง
ทิพวัลย์ มาแสง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บรรณกิจ (1991), 2544.
เลขเรียก
ท367ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / ปฐม นิคมานนท์.
ผู้แต่ง
ปฐม นิคมานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
เลขเรียก
374 ป13ก 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / ศุภร ศรีแสน.
ผู้แต่ง
ศุภร ศรีแสน.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2530.
เลขเรียก
374 ศ46ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / สุจินดา ม่วงมี.
ผู้แต่ง
สุจินดา ม่วงมี.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2531.
เลขเรียก
374 ส42ก 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / สุนทร โคตรบรรเทา.
ผู้แต่ง
สุนทร โคตรบรรเทา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524.
เลขเรียก
374 ส45ก 2524
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2529.
เลขเรียก
ส47ก 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / อุดม เชยกีวงศ์.
ผู้แต่ง
อุดม เชยกีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2534.
เลขเรียก
อ446ก 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / เกียรติวรรณ อมาตยกุล.
ผู้แต่ง
เกียรติวรรณ อมาตยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก
374.01 ก617ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกโรงเรียน / สภาสตรีแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สภาสตรีแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สภาสตรีแห่งชาติ, 2519.
เลขเรียก
ส162ก 2519
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / อุดม เชยกีวงศ์.
ผู้แต่ง
อุดม เชยกีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
เลขเรียก
374 อ446ก 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
บทบาทของกรมการฝึกหัดครูกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน.
ผู้แต่ง
สายหยุด จำปาทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2531.
เลขเรียก
370.73 ส26บ 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการพัฒนาประเทศ / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2527.
เลขเรียก
374 ช23ร 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2517
เลขเรียก
374 ศ311ร
หนังสือ Loading...

image
รายงานคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2551 / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ.
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก
374.593 ส152ร 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบและแนวคิดทางการศึกษานอกโรงเรียน : ประสบการณ์จากพื้นฐานของการแสวงหา / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ผู้แต่ง
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2523.
เลขเรียก
374.9 ก27ร 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles